Algemene voorwaarden

Verantwoording:

Lovely Pets is onder KvK nummer 59596481 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Het BTW nummer van Lovely Pets is NL001349851B82.

Alhoewel teksten, foto’s, afbeeldingen, beschrijvingen en prijzen in onze catalogus en website alsmede op andere gegevensdragers met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld kunnen hieraan nooit rechten worden ontleend.

Lovely Pets kan nooit verantwoordelijk worden gesteld of aansprakelijk worden gehouden voor schade, letsel of verlies, direct of indirect voortvloeiend uit informatie zoals bovenstaand beschreven verstrekt of door (onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk) gebruik van enig door Lovely Pets verkocht en geleverd product.

Toepasbaarheid:

Onze Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar voor alle transacties, waaronder begrepen; verkoop, verhuur, lease, bruikleen van alle producten geleverd door Lovely Pets.

Leveringsvoorwaarden:

Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekend dat alle door ons geleverde producten ons eigendom blijven totdat de factuur volledig is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud ontslaat u in geen enkel geval van uw betalingsverplichtingen.

Betalingsvoorwaarden:

Alle afnemers van onze artikelen dienen vóór levering of direct bij afhalen te betalen middels één van de door Lovely Pets geaccepteerde betaalwijzen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien door Lovely Pets levering vóór betaling wordt toegestaan geldt een betalingstermijn van 7 dagen na levering van de bestelling.

Prijzen:

Alle op de website genoteerde prijzen zijn weergegeven inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Type en zetfouten zijn voorbehouden. Indien een artikel foutief is geprijsd behoud Lovely Pets zich het recht voor van levering af te zien en eventuele betalingen te retourneren.

Betalingstermijn:

Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden zal zonder verdere in kennis stelling tot incasso kunnen worden overgegaan waarbij alle kosten alsmede wettelijke rente en andere vergoedingen voor uw rekening komen.

Verzendkosten:

De verzendkosten zijn gestaffeld op land en bestelgrootte en zijn gepubliceerd op de pagina “verzendkosten”

Indien verzendkosten door bijvoorbeeld eilandtoeslagen of afgelegen gebied toeslagen heel erg afwijken van de staffel behouden wij ons het recht voor gebruik te maken van een andere verzendvorm en / of extra verzendkosten in rekening te brengen. In die gevallen nemen wij voor verzending contact met u op.

Levering:

Ons streven is altijd om alle bestellingen die wij inclusief de betaling, voor 17.00 uur ontvangen de volgende werkdag te verzenden. U ontvangt van ons de track en trace code van onze vervoerder waarmee u de levering kunt volgen. Op de daadwerkelijke van verzending ontvangt u van ons een verzendbericht.

Indien onverhoopt een (deel van) uw bestelling niet direct kan worden geleverd nemen contact met u op. Bestellingen worden in principe niet in delen geleverd mits anders afgesproken.

Mocht de leveringstermijn van 30 dagen worden overschreden heeft u te allen tijde het recht uw bestelling te annuleren. Reeds betaalde geldbedragen worden door ons in dit geval per omgaande (binnen 5 werkdagen) terug betaald.

Indien het pakket niet bij de eerste afleverpoging kan worden geleverd wordt het pakket bij een DPD Parcelshop afgeleverd. U dient dan het pakket daar binnen 5 werkdagen af te halen. Indien een pakket niet (tijdig) wordt afgehaald wordt dit naar ons geretourneerd. Indien u alsnog de bestelling wenst te ontvangen dienen de werkelijke verzendkosten opnieuw voldaan te worden. Indien u in dit geval de bestelling annuleert zullen wij de werkelijke verzendkosten in mindering brengen van de terug betaling. Van bovenstaande wordt, ook als u aangeeft de gehele dag thuis te zijn geweest, niet afgeweken! (werkelijke verzendkosten zijn de verzendkosten zoals deze worden berekend bij bestellingen tot 60 of 100 euro al naar het gelang van het land bestemming).

Afname:

Alle bestellingen na aanbod en aanvaarding, zowel schriftelijk als mondeling zijn bindend en verplichtend tot afname. Zodra op de laatste pagina van het kassaproces op de knop “verzend bestelling” wordt geklikt betekend dit dat u een “bestelling met betaalverplichting” heeft geplaatst en u verplicht bent tot betaling en afname van de bestelde producten.

Meldingen van schade en manco:

Meldingen van schades of manco dienen uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden gemeld. Bij ontvangst van leveringen dienen alle collo gecontroleerd te worden op schade. Indien er schade aan de verpakking wordt waargenomen dient dit aangetekend te worden bij de vervoerder. Tevens dient deze schade direct aan ons te worden gemeld.

Indien uiterlijk geen schade zichtbaar is en bij het uitpakken schade wordt geconstateerd, dient deze terstond, bij voorkeur met foto s van de beschadigde producten, aan ons te worden gemeld. Ook indien artikelen manco zijn dient dit aan ons te worden gemeld.

Indien zonder ons te informeren met de vervoerder contact wordt opgenomen kunnen wij achteraf uw schademelding niet meer in behandeling nemen!

Toestemming tot neerzetten:

U kunt er voor kiezen aan onze vervoerder toestemming te verlenen uw bestelling neer te zetten bij afwezigheid. Onze verantwoording voor de levering eindigt dan op het moment dat de chauffeur aangeeft het pakket te hebben neergezet. In geval van vermissing van (delen van) uw bestelling volgt in dit geval geen vergoeding.

Retourneren:

Indien tijdens het bestellen uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie (webwinkel zonder persoonlijk en/of telefonisch contact), geldt dat afnemer te allen tijde het recht heeft, gedurende veertien dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van redenen, artikelen aan ons te retourneren zonder dat hieraan enige boete of kosten is verbonden.

Wel dient de afnemer altijd per e-mail contact met ons op te nemen alvorens een artikel te retourneren. Gezamenlijk bepalen we dan de beste wijze van retourneren.

Indien een retour niet is gebaseerd op afwijkingen tussen het bestelde en geleverde product zullen de verzendkosten voor het retourneren niet worden vergoed. De eventueel betaalde verzendkosten van uw bestelling worden evenredig aan de waarde van het geretourneerde artikel aan u vergoed indien het retour niet de gehele bestelling betreft.

Indien een retour is gebaseerd op een afwijking van het bestelde en geleverde artikel, of schade zullen zowel de kosten voor het retourneren alsmede de her levering voor onze rekening zijn!

Maatwerkproducten en producten die sterk aan bederf onderhevig zijn, zijn uitgesloten van het recht op retourneren.

Artikelen dienen te worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking. Artikelen die worden geleverd in een gesloten en/of verzegelde (gesealde) verpakking kunnen niet worden geretourneerd indien de verzegeling of gesealde verpakking is verbroken en / of geopend.

Indien gebruik wordt gemaakt van het recht op retour zullen wij na ontvangst van het geretourneerde artikel per omgaande (binnen 5 werkdagen) voor terugbetaling zorg dragen.

Indien aan een betaalvorm voor ons kosten zijn verbonden (bijvoorbeeld creditcard / PayPal) die wij niet terug kunnen vorderen zullen deze in mindering worden gebracht van de terugbetaling.

Minimale ordergrootte:

Er geldt geen minimale order- of bestelgrootte per bestelling.

Privacy:

Alle aan ons verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken, administreren en leveren van uw bestelling(en). Uw gegevens zullen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen in het beveiligde deel van de website en onze administratie software. U kunt de door ons opgeslagen persoonsgegevens inzien en bewerken in uw account.

Lovely Pets zal nooit gegevens ter beschikking stellen van derden met uitzondering van vervoerders voor wie gegevens voor levering noodzakelijk zijn.

Indien u uw account wilt opheffen kunt u dit aan ons te melden. Wij zullen dan uw gegevens verwijderen uit onze systemen met uitzondering van de administratie software, hier is verwijderen niet mogelijk.

Toepasselijk recht:

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Lovely Pets is gevestigd bevoegd, tenzij door Lovely Pets voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden en gaat u akkoord met de AVG.